Urbanističko-paremetarske uslovljenosti definiše Prostorni plan posebne namene uređenja dela priobalja grada Beograda koji je trenutno u fazi finalizacije nacrta. Prema planskoj dokumentaciji konkursna lokacija pripada Zoni „KL 6 –  Okretnica, ložionica  i vodotoranj”.

 

Osnovna namena površina

Kreativno-inovativni multifunkcionalni centar i poslovanje

Indeks zauzetosti parcele

 

40% 
Prema urbanističkim parametrima dozvoljena je ukupna zauzetost 40% na lokaciji. Obavezujuće je zadržavanje postojećeg dela Ložionice što ulazi u ukupnu zauzetost na parceli.

Položaj objekta na parceli

Građevinska linija
Udaljenje od susednih objekata u neposrednom okruženju

 

 

 

Zona gradnje je definisana građevinskim linijama (dato u Prilozima programa konkursa u folderu II GRAFIČKE DIGITALNE PODLOGE: fajl „03 Situacija iz Prostornog plana“. Građevinske linije predstavljaju maksimalnu zonu gradnje u okviru kojih se može postaviti gabarit nadzemnih delova objekta.
Građevinska linija podzemnog dela objekta može obuhvatiti maksimalno 80% parcele.
– nije dozvoljeno upuštanje delova objekata (erkeri, ulazne nadstrešnice i slično) van definisanih građevinskih linija.
– dozvoljena je izgradnja jednog ili više objekata na parceli.
– rastojanje objekta od drugog objekta u odnosu na fasadu sa otvorima u neposrednom okruženju, mora biti najmanje 2/3 visine višeg stambenog objekta.  Visina naspramnog stambenog objekta u bloku 25a je ukupnao 32m, i isti je prema Planskoj dokumentaciji na gradjevinskoj liniji koja je udaljena 10m od granice parcele. Samo se erkeri ili ispusti mogu ukoliko nemaju otvore mogu ispuštati do građevinske linije koja je na udaljenosti od 10m granice parcele sa blokom 25a.
Ostale nadzemne delove objekta prema drugim granicama parcele planirati u okviru prostora definisanog građevinskim linijama.

Postojeći ostaci objekata Ložionice se zadržavaju u zatečenim gabaritima. Moguće je dodatak koji postoji na severnoj strani na 7. polju prema Ulici SAO6 porušiti, imajuću u vidu da je u izuzetno lošem stanju kao i da originalno prema arhivskom stanju nije postojao, već je u nekoj od faza dodavanja prostora izgrađen.

Izlazak iz Metro stanice Gazela most

Stanica Gazela će biti deseta stanica Linije 1 beogradskog metroa. Nadzemni deo Metro Linije 1 tj. izlaz iz Stanice Gazela planiran je na konkursnoj lokaciji.  
Prema trenutnim studijama potreban nadzemni prostor potreban za izlaznu stanicu je maksimalno 15x30m i naznačen je u prilogu kao – „Zona zauzeća za izlazak iz metro stanice Gazela“ (dato u prilozima  II GRAFIČKE DIGITALNE PODLOGE folder „05 Podloga za priloge u razmeri 1_500 i 1_250“).
Prema susednom bloku 25a u podzemnom i nadzemnom delu neophodno je ostaviti zonu od 10m (deo bloka 25b – kako je prikazano na slici 39) za potrebe podzemnog i/ili nadzemnog prolaza do metro stanice Gazela prema reci Savi, označen na prilogu kao „Zona podzemnog zauzeća za podzemni i/ili nadzemni prolaz iz metro stanice Gazela“ (označeno u prilozima). Dakle u ove dve zone (zauzeće za metro stanicu i prolaz ka reci) nije moguće postavljati objekat podzemno ni nadzemno. Gornja linija distance 10m od granice susednog bloka broj 25a je ujedno i građevinska linija za konkursnu lokaciju. Podzemnu garažu moguće je postaviti na udaljenju 10m od granice parcele sa blokom 25a.

Diagram  Description automatically generated

Slika 39. Zona zauzeća za metroliniju i podzemnu stanicu, zona zauzeća za izlazak iz metro stanice “Gazela” i zona zauzeća za nadzemni ili podzemni prolaz ka reci Savi

Spratnost / visina objekata

Zadržava se postojeći gabarit i volumetrija ostataka Ložionice i Vodotornja.
Maksimalna visina poslovnog aneksa - objekta/objekata u zoni gradnje definisana je Prostornim planom (u fazi finalizacije nacrta) i iznosi 32 metra. Po pitanju spratnosti i pozicije na parceli potrebno je voditi računa o udaljenosti od susednih objekata. Prema Prostornom planu u susednom bloku 25a planiran je visina objekta 32m koji je udaljen od granice parcele 10m.

Uslovi za kolske i pešačke pristupe parceli

Lokaciji obezbediti adekvatan saobraćajni i pešački pristup u skladu sa namenama i kapacitetima, kao i funkcionalnu povezanost sa neposrednom i širom kontaktnom zonom.
Središnjim delom planskog područja izvedena je centralna saobraćajnica visokog kapaciteta SAO 1  - Bulevar Vudroa Vilsona, koja predstavlja deo primarne mreže kao ulica prvog reda. Sve ostale saobraćajnice u okviru planirane ulične mreže su deo sekundarne mreže sa osnovnom ulogom funkcionalnog povezivanja i opsluživanja pojedinačnih lokacija.
Značajno je istaći da planirane saobraćajnice SAO11 i SAO12 omogućavaju pristup konkursnoj lokaciji iz postojećeg čvora "Mostar". Prostornim planom je predviđeno da je prilikom realizacije pomenutih saobraćajnica i drugih saobraćajnih sadržaja potrebno izvršiti propisanu zaštitu stubova mosta "Gazela".
Konkursna lokacija je okružena Savskom ulicom, ulicom SAO 6, pa je kolski pristup lokaciji i objektima moguće je ostvariti iz Savske ulice ulicom SAO 11 i preko ulice SAO 6. Kretanje i pristup protivopožarnog, komunalnog i dostavnih vozila moguć je duž bloka preko ovih kolskih saobraćajnica.
Novoplanirana ulica SAO 10 po dijagonali povezuje konkursnu lokaciju sa obalom reke. Saobraćajnica SAO 6 planirana je u funkciji ulaza u kompleks Beogradskog sajma. U vezi sa tim, ova ulica predstavlja dobru vezu Kreativno-inovativnog multifunkcionalnog centra i Sajamskih dešavanja.
Pešački pristup parceli i objektu će biti moguć i sa Savske ulice, što može da bude značajno za rešavanje anketnog dela konkursa tj. dela koji tretira i prostor oko Vodotornja.

Parkiranje

Prema važećem Prostornom planu neophodno je u okviru bloka 25b projektovati minimum 150PM. Prema važećim standardima i u skladu sa programskim okvirom, potrebno je projektovati podzemnu garažu kapaciteta da zadovolji sve planirane sadržaje.
Potrebno je rešiti parkiranje u okviru parcele u maksimalnom broju vozila, nadzemno i u podzemnoj garaži. Posebno obratiti pažnju na tipologiju garaže i pozicije ulaza i izlaza, imajući u vidu sve važeće standarde i propise, i veličinu garaže. Ispod samog centralnog dela nekadašnje Okretnice nije preporučljivo formiranje garaže. U skladu sa konfiguracijom terena i tehničkim uslovima moguća je izgradnja dva nivoa podzemne garaže (u bloku 25a planirana su dva nivoa podzemni garaže) ali je preporuka da se, ukoliko je moguće potreban kapacitet garažnih mesta reši u jednom garažnom nivou.
Moguće je koristiti i javni parking na javnoj površini  u zoni mosta "Gazela", okvirnog kapaciteta 70PM, za potrebe dešavanja u anketnoj konkursnoj zoni, ali ovaj broj parking mesta ne ulazi u potrebne kapacitete parkiranja za Kreativno-inovativni multifunkcionalni centar „Ložionica“.

Napomena: kota plavljenja terena 74,00 mnv.

Uslovi za slobodne i zelene površine

Procenat zelenih površina u direktnom kontaktu sa tlom iznosi minimum 10%. Ukoliko je moguće, preporuka je da se minimalno, završne i nižih etaža, urediti kao ozelenjene krovne terase, a takože je preporuka da se ukoliko postoje prostorni uslovi, izvrši sadnja kvalitetnih školovanih sadnica lišćara u kasetama  orijentacione veličine 2,5 x 2,5m.
Ukoliko zbog podzemnih etaža nije moguće formirati potreban procenat slobodnog tla za ozelenjavanje, propisanu količinu zelenila nadomestiti u okviru krovnih zelenih površina, vertikalnim ozelenjavanjem i postavljanjem dekorativnih žardinjera. Za slobodne površine partera obavezno je reprezentativno uređenje.

Opšti uslovi i oblikovanje

Konkursno rešenje treba prvenstveno da pokaže visok koncepcijski nivo u tretmanu zaštite i revitalizacije kulturnog nasleđa u dijalogu sa novim strukturama koji afirmiše savremene tendencije u arhitekturi, visok nivo oblikovanja i uređenja javnih gradskih objekata i prostora, poštujući kontekst lokacije, značaj i reprezentativnost buduće prostorne celine. Posebno imati u vidu poziciju Kreativno-inovativnog multifunkcionalnog centra „Ložionica“ u budućoj projekciji grada i širem sagledivom okruženju i činjenicu da je ovo veoma vredan gradski prostor u kulturno-istorijskom smislu, ali i potencijalni ekonomski generator. Pozicija, volumetrija i način oblikovanja Poslovnog aneksa treba da doprinese formiranju celine koja je reprezentativa i prepoznatljiva u makro i mikro kontekstu.