Posebne prostorne i vizuelne preporuke i smernice

Obavezujući element konkursa je dobra sagledljivost objekata Ložionice. Posebno dati značaj desnom krilu fasade sa natpisom „Ložionica“. Vizuelno Okretnica, Ložionica, Vodotoranj i novi aneks treba da čine skladnu i prepoznatljivu celinu. Preporuka je da se poslovni aneks postavi tako da što više ostavlja otvoreni plato Okretnice i vidljivost Ložionice.

Preporuka je da se u podzemnom nivou garaža ne projektuje ispod objekta Ložionice kao ni ispod centra okretnice, zbog mogućeg urušavanja stabilnosti objekta.

Sva dodatna konstrukcija – galerija/etaže moraju biti rešavane nezavisno od postojeće konstrukcije Ložionice. Kako su prema Izveštaju građevinskog fakulteta konstrukcija i ostaci Ložionice u izuzetno lošem stanju, moguće je (s obzirom da je u pitanju jednostavna konsturkcija) zameniti postojeće elemente i sklopove identičnim originalnim.

U prostornom smislu preporuka je da se Vodotoranj tretira integrativno sa Ložionicom i poslovnim aneksom i da sve zajedno čini jedan upečatljiv vizuelni ansambl.

Smernice i preporuke za saobraćajne površine, mirujući i pešački saobraćaj, pristup i snabdevanje lokacije

Pristupe objektu kao i sve druge površine u i van objekata, namenjene komunikaciji pešaka planirati tako da budu dostupne svim kategorijama korisnika, u skladu sa standardima pristupačnosti za nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama. Licima sa posebnim potrebama obezbediti pristup na kotu prizemlja spoljnim ili unutrašnjim rampama.

Za kretanje putničkih vozila, saobraćajne trake planirati sa minimalnom širinom 2.75 metara, dok je za kretanje teretnih/vatrogasnih vozilapotrebno projektovati saobraćajne trake sa minimalnom širinom 3.5 metara za jednosmerno kretanje vozila. Nephodno je voditi računa o svim propisima definisanim Pravilnikom o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara.

Preporuka je da se razdvoje tokovi kretanja dostavnih i putničkih vozila budućih korisnika. Obezbediti pristup dostavnom vozilu za potrebe održavanja različitih performansa u kreativnom habu i otvrenom platou, a sve u vezi sa kapacitetom i volumetrijom prostora.

Normativi za definisanje minimalnog broja parking mesta

  • 1PM na 60m2 BRGP za ustanove kulture
  • 1PM na 7 sedišta za bioskope i pozorišta
  • 1PM na 2 postavljena stola sa 4 stolice ugostiteljskog objekta
  • 66 m2 BRGP trgovinskih sadržaja
  • 80 m2 BGRP poslovnih sadržaja
  • 100 m2BRGP magacinskog prostora ili jedno PM na svaka tri zaposlena


Izlazak iz stanice metroa na konkursnoj lokaciji
prema postojećoj studiji izvodljivosti za Metro Liniju 1 odnosno nadzemni deo biće predmet dizajna u posebnom javnom arhitektonkom konkursu. U postojećim studijama izlazak iz metro stanice nije tretiran nametljivo i voluminozno, a imajući u vidu da se tipološki gledano izlasci iz metroa projektuju u duhu industrijskog dizajna, sa izrazito komunikativnim i vizuelnim svaremenim tretmanom, izlazak iz metroa neće predstavljati vizuelnu barijeru za sam multifunkcionalni centar. Preporuka je da se izlazak iz metro stanice dobro i optimalno poveže sa pešačkim komunikacijama centra, i na efikasan način integrišu svi tokovi snabdevanja konkursne lokacije ali i kretanja u centru. U tom smislu površinu koja je data kao zona zauzeća za izlazak iz metroa, potrebno je tretirati kao mesto odakle će bti značajno napajanje multifunkcionalnog centra. Preporuka je da se bez ulaženja u dizajn izlaznog dela u projektu naznače tokvi pešačkih veza sa metro satnicom.


Smernice i preporuke za uređenje zelenih i slobodnih površina

Obzirom da je otvoreni prostor multifunkcionalnog centra važan integrativni i programski deo konkursa, uređenje zelenih i slobodnih provršina treba koncepcijski da prati visok nivo dizajna. Sve intervencije, uključujući i ozelenjavanje, moraju se izvoditi u skladu sa projektovanim ambijentalnim karakterom centra ali i sa preporukom da postane važan reper u odnosu na okruženje. Zelenilo treba formirati u skladu sa planiranom namenom, zahtevima i funkcijom prostora, u cilju poboljšanja mikro-klimatskih vrednosti prostora. Predvideti maksimalan broj zelenih površina u skladu sa tehničkim i prostornim mogućnostima.

Preporuka je da se u skladu sa ekološkim trendovima razmotri mogućnost formiranja krovnog zelenila, vertikalnog ozelenjavanja i postadvljanje dekorativnih žardinjera.


Smernice i obaveze za faznost gradnje

Imajući u vidu kompleksnost predložene prostorne celine Kreativno-inovativnog multifunkcionalnog centra “Ložionca”, obaveza je da se konkursnim projektom predloži mogućnost fazne gradnje. Smernice za faznost gradnje su:

Faza 1: Objekat Ložionice koji se rekonstruiše sa pripadajućim platoom i logičniom funkcionalnom celinom dela (ili cele) podzemne garaže tretiratu kao obavezujuću prvu fazu. Prvoj fazi pripadaće i rekonsturkcija Vodotornja i pripadajućeg partera koji je anketni deo konkursa.

Faza 2: Druga faza gradnje odnosi se na poslovni aneks sa logičnom funkcionalnom celinom dela podzemne garaže. Imajući u vidu da poslovni aneks može da se tretira kao jedna ili više celina, ukoliko je koncept konkursnog rešenje to omogućava, naznačiti u idejnom rešenju mogućnosti fazne relalizacije samog aneksa.

Ukoliko se podelom na dve faze podzemene garaže (zbog ulaza i izlaza i samih komunikacija) gubi mnogo korisnog prostora, moguće je snabdevanje podzemne garaže faze 1 tretirati privremeno, rešeno privremenim konstrukcijama, da bi se sa fazom 2 kompletiranje podzemne garaže uspostavio jedinstven i racionalan prostorni sistem.

U crtežima je potrebno naznačiti liniju razdvajanja faze 1 i faze 2.

U prilogu Programa data je tabela „Budžetska procena“ kroz koju je potrebno dati predviđene troškove po fazama na način kako su stukturirani u konkursnom rešenju.

Ukupna investiciona vrednost radova za obe faze koje se planira je oko 25-30 miliona evra, pa to treba imati u vidu prilikom koncipiranja rešenja, materijala i tehnologije za izvođenje, koja mora biti prilagođena činjenici o sprovodljivosti, odnosno izvodljivosti projekta.


Smernice po pitanju ekoloških principa i principa održivosti

Princip održive arhitekture podrazumeva i racionalno korišćenje građevinskog zemljišta, upotrebu ekoloških materijala, racionalnu upotrebu energije i vode, optimizaciju procesa funkcionisanja i održavanja objekta kao i poboljšanje uslova za boravak i rad u enterijeru.

Preporuka je da se održivim pristupom/dizajnom smanji potrošnja neobnovljivih resursa, promoviše upotreba obnovljivih izvora energije, kao i da se otpad svede na minimum, sveukupno stvarajući zdraviji i racionalniji radni i životni prostor.

Preporuka je da se konkursnim projektima posebna pažnja obrati na kontekstualnost i autorsku arhitekturu u datoj situaciji, gde osobenost, estetika, raznovrsnost i stvaralačka sloboda, sve objedinjeno, pronalaze priliku da zasnuju novi odnos između projekta i tehnike za proizvodnju prostora, istovremeno otkrivajući nove upotrebne vrednosti budućih gradova. Osim toga pitanje održivosti podrazumeva razmišljanje šire od usko lokalne situacije, pa u tom smislu preporučljivo je da konkursni projekti pokažu jasan stav prema ekološkim principima održive arhitekture.


Smernice i preporuke za tretman instalacija i opreme prostora

U okviru objekata potrebno je predvideti sve standardne prostorije i instalacije grejanja, ventilacije, snabdevanja vodom i elektro-instalacija koje ovaj tip objekata zahteva, u skladu sa propisima o tehničkoj sigurnosti, protivpožarnoj zaštiti i zaštiti čovekove sredine.

Sa stanovišta infrastrukturnog opremanja, za predmetne sadržaje moguće je obezbediti priključenje na komunalnu infrastrukturu (elektroenergetska, telekomunikaciona, vodovodna, kanalizaciona, toplovodna i gasovodna mreža) u potrebnom kapacitetu.

Prilikom izrade konkursnog idejnog rešenja imati u vidu da je potrebno da u svim delovima prostora nivo opreme prati standard i tipologiju ovih prostora.


Obaveze u formiranju prostora

-Prepoznatljivo arhitektonsko-urbanističko rešenje u skladu sa potrebama namene, karakteristikama i značajem lokacije koje korespondira sa okruženjem;

- Afirmacija i promocija objekta nekadašnje Okretnice, Ložionice i Vodotornja i njegovog značaja, kroz rekonstrukciju, interpretaciju i reminiscencije na njegove prepoznate vrednosti u skladu sa konceptom predloženog rešenja;

- Arhitektonsko-urbanističko rešenje kompleksa koncipirati na način da bude primereno lokaciji u sklopu vredne ambijentalne celine kako u smislu fizičke strukture i vizuelnih karakteristika tako i programski, u smislu dispozicije pojedinih sadržaja;

- Reprezentativni karakter kompleksa u duhu i sa karakteristikama savremene arhitekture;

- Posebnu pažnju, pri formiranju prostornog rešenja, posvetiti planiranoj volumetriji u odnosu na vizuelno prisutnu  saobraćajnu infrastrukturu: Mostarsku petlju i most Gazela;

- Definisanje volumetrije i svih elemenata nivelacije i regulacije poštujući zadati konkursni okvir i urbanističko-parametarske uslovljenosti date u tački 7.2. i 7.3 Konkursnog zadatka;

- Primarni zahtevi organizacije prostora su mogućnost raznovrsnog fleksibilnog korišćenja, dobra prostorna strukturiranost i laka orjentacija, jednostavnost i efikasnost koncepta komunikacija;

- Kretanje korisnika i posetilaca prostora treba da je logično, u skladu sa dinamikom i načinom korišćenja različitih sadržaja i brojem posetilaca. Po pitanju saobraćaja, dolazni i odlazni putevi treba da budu jasno i jednostavno organizovani;

- Projektantsko rešenje celokupnog prostora, kako zatvorenog tako i otvorenog, treba da obezbedi realizaciju kako savremenih modela korišćenja prostora, tako i hibridnih multifunkcionalnih modela koji kombinuju tradicionalne i savremene tretmane radnog i drugog prostora, a sve u cilju da istakne i dobro integriše ostatke industrijskog nasleđa;

- Dobra funkcionalna povezanost prostora na svakom pojedinom nivou, dakle u horizontalnom i u vertikalnom planu;

- Primena materijala adekvatnih ekoloških karakteristika, u skladu sa programskim i eksploatacionim potrebama namene i propisima u smislu bezbednosti;

- Poželjno je formiranje krovnih terasa  koje su dostupne za korišćenje imajući u vidu visinu koja je dozvoljena planom, kao i mogućnost otvaranja dobrih vizura ka reci Savi i Novom Beogradu. To treba obezbediti na način da se ne remeti organizacija i fleksibilnost celokupnog objekta;

- Projektovano rešenje treba da obezbedi infrastrukturno opremanje na najvišem nivou, u smislu komfora posetilaca i korisnika prostora;

- Svi pristupi i manevarski prostori treba za zadovolje nesmetano kretanje osoba sa otežanim kretanjem i osoba sa invaliditetom;

- Saobraćajna matrica iz važeće planske dokumentacije, data u konkursnoj dokumentaciji, predstavlja fiksni element za konkursno rešenje.