Idejno arhitektonsko-urbanističko rešenje Kreativno-inovativnog multifunkcionalnog centra „Ložionica“ obuhvata:

 • kreativno-inovativni hab u objektu Ložionice koji se rekonstruiše, sa pripadajućim otvorenim prostorom nekadašnje Okretnice
 • poslovni aneks za potrebe Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu i
 • rekonstrukciju Vodotornja sa otvorenim prostorom uz Mostarsku petlju, koji su predmet anketne prostorno-programske analize i provere prostornog obuhvata i veza sa matičnim prostorom centra.

Koncept kreativno-inovativnog haba – uvod

Hab (hub) se razume kao središnji, centralni ili glavni deo aktivnosti ili nečega: čvorište. Aktuelni arhitektonski koncepti tipološki određeni relacijom poslovanje-kreativnost (popularno kreativne ekonomije) u kontekstu savremenih pojavnih analognih i digitalnih formi nematerijalnog i materijalnog rada, u promenljivom globalnom pejzažu, postaju važan sastavni deo održivosti i rasta kreativne ekonomije. Za razliku od tradicionalnijih radnih prostora, habovi se razlikuju od onoga što se naziva „klasterima“, a što podrazumeva grupu istomišljenika. Suprotno tome, čvorišta su definisana kao mesto, bilo fizičko ili virtuelno, koje okuplja kreativne ljude i pruža prostor i podršku za umrežavanje i razvoj poslovanja različitih pojedinaca i grupa ljudi. Sva čvorišta imaju za cilj da naprave kvalitativnu razliku u preduzećima, ekonomijama i zajednicama. Kreativni habovi su daleko više od samog zajedničkog prostora, jer uvek podržavaju širu zajednicu. Oni služe za razumevanje nove ekonomije i novih modela poslovanja, zato su postali svetski fenomen. Statistike pokazuju da imaju veliki pozitivan uticaj na radna mesta, nove proizvode i usluge, urbani razvoj i neformalno obrazovanje, razvoj talenata, regionalno istraživanje i razvoj  novih socijalnih i ekonomskih mreža, inovativne modele organizacije. Forme kreativnog haba su raznolike i razlikuju se po tome da li su inkubatorski (poslovni inkubator npr), saradnički (co-working) ili podsticajni (akceleratori), ili kombinacija istih, ili neki prelazni modeli koji svojim sadržajem i polivalentnom formom organizacije predstavlja kombinaciju aktivnosti ljudi okrenutih kreativnosti, inovaciji i komunikaciji sa drugačijim i raznolikim.

Kreativno-inovativni hab je format koji objedinjuje socijalni, inovativni, kreativni, turistički, ekonomski, privredni, kulturni, IT, digitalni aspekt delovanja različitih subjekata koji imaju potrebu za ujedinjavanje i saradnju. Svetska iskustva i prakse pokazuju širok spektar koncepcija kreativnih i inovativnih habova, od zgrada u kojima se nalaze kreativni praktičari i preduzeća, do privremenih laboratorija i prostora za inkubaciju koji podstiču inovacije, kao i različitih mreža koje okupljaju ljude kroz godišnji program događaja. Neki prostori su specijalizovani za određeno polje, ali najčešće umrežavaju širok spektar disciplina. Svako kreativno središte je jedinstveno i specifično, jer je njegov model određen geografskim smeštajem, kulturnim kontekstom, zahtevima zajednice i jedinstvenim modelom finansiranja, pa su definisana i oblikovana njihovim jedinstvenim karakteristikama.

Ovakvi habovi/čvorišta stvaraju i nude:

 • nove modele kreativnih ekonomija
 • angažuju fizički i / ili virtuelni prostor za umrežavanje i razvoj organizacija, preduzeća i projekata
 • nove ekonomske ekosisteme
 • nova radna mesta
 • mogućnost za socijalno povezivanje i međusektorsku saradnju
 • nove inovativne proizvode i razvoj ideja, veću produktivnost
 • razvoj digitalizacije i globalne digitalne mogućnosti
 • prostor za inovacije i preuzimanje rizika ka inovacijama
 • razvoj talenta i ekonomije zasnovane na znanju
 • formalne i neformalne oblike obrazovanja
 • mogućnost za poboljšanje imidža lokalne kreativne ekonomije i pozicioniranje na širem tržištu
 • prezentaciju, promociju i prilike za investicije
 • razvoj i edukaciju nove publike
 • platformu za interesne grupe
 • urbanu regeneraciju
 • istraživačke mogućnosti
 • nove modele organizacionih struktura
 • kreativno zajedništvo
 • korišćenje resursa prema potrebama industrije
 • razvoj novih projekata incijativa
 • veći kvalitet proizvoda i usluga
 • promociju IT sektora i kreativnih industrija u zemlji i inostranstvu.

 

Vizija i ciljevi Kreativno-inovativnog haba „Ložionica

Kreativno-inovativni multifunkcionalni centar Ložionica planiran je kao višenamenski prostor za kreativne, IT i inovativne sadržaje, fokusiran na kreativne industrije i ekonomiju zasnovanu na znanju.  Ovo dinamično sedište treba da predstavlja i promoviše najbolje što srpska inovativna delatnost i kreativni sadržaji mogu da ponude. Namera je da Kreativno-inovativni multifunkcionalni centar bude mesto koje će pružiti priliku da se srpski kreativni biznis, sadržaji i subjekti međusobno povežu, sarađuju, unaprede i tako na najbolji način prezentuju stručnoj, ali i najširoj domaćoj i svetskoj javnosti. Pored toga osnaživanje  umrežavanje talenata, promovisanje znanja, izvrsnosti i kreativnosti, misija su ovog centra.

Poslednjih decenija veliki broj napuštenih industrijskih objekata širom Evrope i sveta uspešno je revitalizovan tako što je u arhitektonskom smislu adaptiran, oživljen novim sadržajima i prenamenjen za nove funkcije i novu upotrebu (muzeji, kulturni centri, novi stambeni i/ili poslovni prostori i slično). Nepokretno kulturno nasleđe ima posebnu socio-ekonomsku važnost, osim svoje kulturne, ujedno predstavljaju i urbani kulturni pejzaž grada, koji nastaje iz interakcije društvenih grupa i prostora kojem pripadaju i u odnosu na koji oni grade slojeviti identitet i kulturna značenja.

Neki od uspešnih realizacija kreativnih habova su:

Medialab-Prado, Madrid, Španija, 2008. (Langarita Navarro Arquitectos) https://www.dezeen.com/2013/07/05/medialab-prado-by-langarita-navarro-arquitectos/

LocHal Library, Tilburg, Holandija, 2019. (Civic Architects)

https://www.archdaily.com/909540/lochal-library-mecanoo-plus-civic-architects-plus-braaksma-and-roos-architectenbureau

Locomotive Workshop, Kopenhagen, Danska

https://www.lvcph.dk/?lang=en

Watershed, Kejptaun, Južna Afrika, 2014. (Wolff Architects)

http://www.wolffarchitects.co.za/projects/all/watershed/

Tramshed, Kardif, Vejls, Engleska, 2014. (Loft.co, Ellis Williams & Austin Partnership)

https://www.loftco.net/portfolio/tramshed-cardiff/

Brussel Art Factory, Brisel, Belgija,

https://www.brusselsartfactory.be/A-propos

Format / model Kreativno-inovativnog haba „Ložionica“ planiran je kao državni d.o.o, i to kao objekat javne namene. U manjem obimu će imati komercijalni aspekt sa pratećim sadržajima.

Cilj je da Multifunkcionalni centar „Ložionica“ postane obeležje Beograda, destinacija koja podjednako privlači Beograđane i turiste, strane i lokalne; mesto stvaranja i susretanja koje svojom autentičnošću i kreativnom energijom postaje središte novih tendencija u svim pravcima stvaralaštva. Osim toga ciljevi su osnaživanje i podizanje kapaciteta u okviru kreativnih industrija i IT sektora, socijalna interakcija, umrežavanje i afirmisanje talentovanih i inovativnih viypojedinaca i grupa i to kroz podsticanje održivog razvoja su

Ciljnu grupu čine:

- mladi preduzetnici iz domena informacionih tehnologija (IT) i kreativnih industrija

- privredni subjekti iz domena IT i kreativnih industrija

- frilens zajednica iz domena kreativnih industrija

- asocijacije ili udruženja iz oblasti Kreativnih industrija

- umetnici 

- digitalni nomadi 

- najrazličitiji subjekti-saradnici-podizvodjači-indirektni korisnici koji pripadaju kreativnim industrijama 

- turisti

- NGO sektor

- opšta javnost 

- stručna javnost

Razlozi, potrebe i ideje za formiranje ovakvog formata Kreativno-inovativnog multifunkcionalnog centra na prostoru nekadašnje Okretnice i Ložionice:

 

 1. Ovakav centar ne postoji u Srbiji, a za njim postoji realna potreba imajući u vidu rasutost subjekata iz domena kreativnih industrija, odnosno da deluju samostalno i nepovezano (i lokacijski i funkcionalno), a imaju potrebu za prostorom integracije – habom, koji bi na jednom mestu objedinio sve njihove delatnosti, sadržaje i ponudu. 
 2. Za ovakvim prostorom koji nudi sadržaje kreativnih industrija i IT sektora, postoji potreba iz perspektive publike - javnosti koja je konzument ovakvih sadržaja.
 3. Budući multufinkcionalni centar Ložionica pruža: novi podsticaj za kreativne industrije, IT industriju, privlači turiste tokom cele godine svojim sadržajima, nudi nove prilike za kreativnost, inovativnost i digitalizaciju sadržaja, podršku za promociju, mogućnost objedinjene komunikacije i prezentacije sadržaja kreativnih industrija i IT sektora u Srbiji, podstiče kreativnu i kulturnu diplomatiju, stvara nove prilike za razvoj biznisa u okviru kreativnih industrija kao i permanentnu edukaciju javnosti.
 4. Adaptacija i oživljavanje starih objekata (industrijskog nasleđa) i promena njihove namene model je koji se u svetu pokazao kao svrsishodan i produktivan, a pre svega održiv.
 5. Postojeći objekat Ložionice, sa svim istorijskim konotacijama, u potpunosti je odgovarajući po svojoj strukturi, poziciji, veličini i infrastrukturi u okruženju za ovu namenu uz neophodnu adaptaciju/rekonstrukciju.
 6. Elementi stila nasleđene strukture, narativ nasleđa iz domena tehničke kulture i reminiscencija na avangardnost železnice u periodu kada je nastala u Srbiji daju nemerljiv potencijal za brendiranje i autentičnost ovakovog čvorišta.
 7. Prostorna specifičnost konkursne lokacije koja predstavlja i svojevrsno saobraćajno „čvorište“ jeste resurs za kvalitetnu interakciju šireg prostornog obuhvata sa budućim Kreativno-inovativnim multifunkcionalnim centrom.

Koncept Poslovnog aneksa

Poslovni aneks namenjen je prvenstveno za potrebe IT i eUprave. Imajući u vidu da se ovaj sektor razvija i da je njegova koncepcija rada u procesima definisanja, svi ovi prostori prvenstveno treba da su fleksibilni i da dozvoljavaju različite prostorne organizacije i mogućnost za laku promenu strukture grupa koji su tehnološki vezani u različite procese poslovanja. Prateći sadržaji radnih prostora su slični i kompaltibilni prostorima haba te se u tom smislu programski mogu dopunjavati i zajednički koristiti.

Zbog toga su veze i laka dostupnost Ložonice i aneksa poželjni. Aneks treba da bude reprezent savremenih digitalnih koncepcja u poslovanju i kao takav pruži podršku kreativnom habu.

 • Programski koncept i struktura sadržaja

U odnosu na korisnike i programski sklop definisane su četiri prostorno-programske celine i to:

 1. CELINA 1 | PROGRAMSKA CELINA: KREATIVNO-INOVATIVNI HAB „LOŽIONICA“
 2. CELINA 2 | PROGRAMSKA CELINA: POSLOVNI ANEKS
 3. CELINA 3 | PROGRAMSKA CELINA: OTVORENI PROSTOR - OKRETNICA
 4. CELINA 4 | PROGRAMSKA CELINA: “VODOTORANJ”
 5. CELINA 5 | PROGRAMSKA CELINA: PRISTUPI I ULAZI U KOMPLEKS. PARKIRANJE I PODZEMNA GARAŽA

 

CELINA 1 | PROGRAMSKA CELINA: KREATIVNO-INOVATIVNI HAB „LOŽIONICA“

Postojeći objekat Ložionice površine 3.619m2, ostaje u zatečenom volumenu.

Napomena: u delu prostora moguće je predvideti galeriju/etažu, s tim da je neophodno voditi računa o ukupnoj BRGP kompleksa, visinama i zadržavanju karaktera objekta i koncepcije Ložionice iz perioda kada je funkcionisala. 

 

Tipološki ovi prostori pripadaju javnom korišćenju. Osnovni zahtevi organizacije prostora su funkcionalnost, fleksibilnost, jednostavna i dobra povezanost sa otvorenim prostorom, usklađenost sa potrebama raznovrsnih modela korišćenja prostora i karakterom primarne namene. Potrebno je da kretanje kroz prostor bude jasno i logično. Konkursnim rešenjem obezbediti nesmetan ulaz-izlaz, pražnjenje-punjenje i evakuaciju svih prostora namenjenih posetiocima i publici.

U granicama koje ne ugrožavaju kvalitetno funkcionisanje primarnih namena, svrsishodno je predvideti mogućnost međusobnog povezivanja i interaktivnog funkcionisanja pojedinih prostornih celina, kako izmedju prostora tako i sa Celinom 2. Posebno insistirati na aktviranju spoljnjeg prostora koji integriše sve prostorne elemente.

Korisnici ostalih prostora su  mladi preduzetnici, privredni subjekti iz domena IT i kreativnih industrija, frilenseri i umetnici iz različitih sfera, turisti, stručna javnost i ostali indirektni konzumenti haba. U smislu sadržaja CELINA 1 se sastoji iz sledećih programsko-funkcionalnih celina:

*Sledeće navedene kvadrature su indikativne ali ne obavezujuće. U zavisnosti od koncepta moguće je korigovati pretpostavljene kvadrature s tim da je važno da se zadovolje funkcionalne potrebe. Moguća je i drugačija preraspodela površina ako one doprinose kvaitetnijem korišćenju prostora, inovativnosti i unapredjenju prostora.

KREATIVNO-INOVATIVNI HAB „LOŽIONICA“

Glavni (ulazni) hol

Glavni ulazni hol predstavlja višenamenski prostor namenjen okupljanju svih korisnika. Ovaj prostor treba da ima mogućnost alternativnog korišćenja za druge namene kao što su: izložbe, okupljanja, promocije i slično i u periodima dana kada radni prostori centra nisu aktivni. Glavna namena hola je sakupljanje i raščlanjivanje heterogenog toka publike. U ulaznom holu, na osmišljen način, treba da se susretnu posetioci koji dolaze iz spoljnog prostora. Pored toga, glavni hol ima i svrhu neobaveznog prihvatanja zainteresovanih posetilaca u najrazličitijim periodima dana, koji žele da se informišu ili su konzumenti različitih programa koji se u okviru centra realizuju. U prostoru hola predvideti info pult i/ili displej za informacije i promociju različitih sadržaja centra.

Glavni hol podrazumeva mogućnost korišćenja i kao galerijski prostor privremenih izlagačkih delatnosti, održavanje mini sajmova, promocija, i opciono dodatni programi poput medijateke, digitalne ili analogne postavke sećanja na kompleks Ložionice, mala suvenirnica... Glavni hol zajedno sa otvorenim prostorom tretirati kao „čvorište“ Kreativno-inovativnog multifunkcionalnog centra.

Hol predvideti kao slobodan prostor za komunikaciju i „odmor“, uz afirmaciju potencijala vizuelnih veza horizontalnog plana otvorenih i zatvorenih prostora. Hol treba i da omogući adekvatno pražnjenje i punjenje većih prostora – posebno multifunkcionalne sale, kao i da sa njima može da čini celinu za veće događaje. U tom smislu treba da ima logične veze sa ostalim prostorima, izložbeno-galerijskim prostorom kao i sa prostorima/komunikacijama koje ga povezuju sa multifunkcionalnom salom, ugostiteljskim i prodajnim prostorima, praktično da bude spona i generator svih prostornih poteza. Prateći sadržaji hola treba da su adekvatno povezani sa glavnim holom i multifunkcionalnom salom.

Prateći sadržaji hola:

-          Garderoba (kasete za odlaganje i/ili pult sa pratećim prostorom za odlaganje)

-          Glavni blok toaleta u jednoj ili  više toaletnih grupa treba da ima kapacitet da opsluži i multifunkcionalnu salu

400m2

Multifunkcionalni prostor / sala

Multifunkcionalni prostor amfiteatarskog tipa sa mogućnošću projekcije i multufinkcionalnog razmeštaja za oko 500 ljudi (sedenje i stajanje).

Namena: trening centar/predavanja, konferencijski/kongresni prostor, event prostor, indoor koncertni prostor, prostor za izvodjačke delatnosti...

Ovaj prostor predvideti sa fleksibilnom organizacijom sedišta/stajanja, koncipiran na način da obezbedi adekvatnu sagledljivost u različitim formacijama, kao i smeštaj i upotrebu savremene multimedijalne opreme za realizacija navedenih aktivnosti.

Potrebno je simulirati neke od specifičnih mogućnosti korišćenja prostora, dijagramski i/ili prostorno. Takodje je moguće predviteti mobilni binski prostor.

Preporuka je da se multifunkcionalna sala pozicionira na način da ima dobru i neposrednu vezu sa Glavnim holom u cilju povezivanja i mogućnosti organizovanja većih događaja, kao i zbog mogućnosti korišćenja osnovnih i pratećih sadržaja Glavnog hola. Zbog velikog kapaciteta neophodno je obezbediti i dobru funkcionalnu povezanost sa blokom toaleta i garderoba.

Prateći prostori za multifunkcionalnu salu:

-          Tehničke prostorije (režija zvuka, svetla, video, kabina za projekcije...)

-          Priručni magacini (za mobilni nameštaj i opremu i druge rekvizite)

-          Garderobe učesnika

Ukoliko je moguće fundus i magacine za potrebe multifunkcionalne sale smestiti u okviru podzemene etaže, s tim da je opsluživanje sale jednostavno i efikasno.

Napomena: voditi računa o akustičkim performansama zbog mogućnosti održavanja koncerata i imati u vidu mogućnost postavljanja bine, kao i o jednostavnom i brzom snabdevanju (unos opreme i evakuacija posetilaca)

Multifunkcionalni prostor sa Pratećim tehničkim  delom i priručni magacinom i garderobama učesnika oko

600m2

Izložbeno izlagački prostor

Prostor namenjen za različite izložbe, umetničke postavke, performanse, postavke koje uključuju nove savremene tehnologije, galerijski sadržaj.

Sve segmente izložbenog prostora tretirati feleksibilno sa mogućnošću formiranja većih prostornih celina ili manjih izlagačkih/performativnih jedinica u zavisinosti od programa aktivnosti koji je promenljiv.

Izložbeni prostor za stalnu postavku o istorijatu Okretnice, ložionice i vodotornja (digitalno–analogna)

Izložbeni prostor za povremene umetničke postavke

Izložbeni prostor za performativne umetnosti

Ukupno za izlagačke prostore oko          

300m2       

 Public coworking prostor (javni radni prostor za profesionalce)

Kancelarije različitih subjekata iz sfere kreativnih industrija, IT i partnerskih organizacija, kancelarije tematskih udruženja /asocijacija/ organizacija, radni prostor za individualne frilens saradnike-profesionalce.

Ovaj prostor tretirati fleksibilno sa  mogućnošću spajanja kancelarija. Prostor enterijerski tretirati kao jednostavno adaptibilan za različite korisnike i prilagođavanje prostora različitim potrebama.

Predvdeti 6 manjih kancelarija za 4-6 osoba  i

veći landscape prostor koji je moguće organizovati za različite načine

Ukupno za Co-workng prostor    

 200m2

PROSTOR ZA RADIONICE I LABORATORIJE, ISTRAŽIVAČKO EDUKATIVNI SEKTOR

Workshop - Radionice

Radionice za različite namene (dizajn, art, nove tehnologije, muzička, primenjena i likovna umetnost)

Potrebno je predvideti 3 prostorije za različite radionice koje je moguće organizovati kao veće celine. Jednu radionicu planirati sa površinom od oko 50m2.

150m2

FAB LAB / kreativna laboratorija

100m2

Istraživački / eksperimentalni studio

Studio za Audio-video produkciju, foto-studio i nove tehnologije u AV produkciji, studio za postprodukciju

50 m2

Digitalni centar/ IT hab

50 m2

 

Prostorije za prezentaciju kreativnih i biznis sadržaja i sale za sastanke 

Predvideti 3 manje i 2 veće prostorije za prezentacije

200 m2

Prostor za konceptualne dečije sadržaje

50 m2

Istraživačko-edukativni sektor

Programsko-funkcionalna celina istraživačko-edukativnog sektora namenjena je primarno zaposlenima, a pojedini delovi i posetiocima.

Prostori za istraživački i edukativni rad podrazumevaju prostore sledećih namena:

-          Kancelarije istraživačko - edukativnog centra (2 kancelarije)

-          Arhiva i mala biblioteka, sa radnim prostorom

-          Sala za predavanja - multifunkcionalna sala

Kancelarije istraživačko - edukativnog centra

Kancelarije istraživačko-edukativnog predvideti sa dva 2 radna mesta i prostorom za sastanke sa 8 mesta u okviru kancelarije. Cilj ove kancelarije je da održava kontakt sa različitim istrživačkim centrima, Institutima, laboratorijama, unverzitetima, domaćim i međunarodnim, u cilju organizovanja različitih istraživačkih i edukativnih programa u samom habu.

Arhiva i biblioteka

Za potrebe arhivskog i bibliotečkog odeljenja planirati prostor površine oko 50m2. Biblioteka i arhiva su planirane da se formiraju tokom različitih istraživačkih projekta. Biblioteka je prvenstveno digitalna sa analognim delom koji se takodje koristi kao polivalentan prostor zajedno sa salom za predavanja

Sala za predavanja (multifunkcionalna sala) za oko 20 korisnika

Sve ove 3 prostorne celine su fleksibilne i po potrebi funkcionišu kao jedan prostor.

150m2

KOMERCIJALNI SADRŽAJI

Prodajni sadržaji: Trgovinski centar

Food market, art craft market, fashion market, pop-up stores, konceptualna knjižare, concept stores i drugi komercijalni sadržaji.

Ovaj prostor treba da ima odraz specifičnosti centra, sa preporukom dobre povezanosti sa glavnim holom i otvorenim prostorima tako da može da funkcioniše nezavisno i kada centar ne radi. Ovaj prostor treba da predstavlja programsku podršku otvorenom prostoru.

300m2

Ugostiteljski deo

Restoran, caffe shop, pop-up food

Planirati 1 ili 2 restorane sa kapacitetom, caffe shop, jedan ili više kafea.

Ukupno ugostiteljski deo oko

 500m2

Mini distributivna kuhinja za ketering servis

(za evente i manifestacije)

sa priručnim magacinom, garderobom i toaletom za servisno osoblje.

50m2

Uprava Ložionice

Uprava centra: menadžment i administracija

3 kancelarije kancelarije: direktora, poslovnog sekretara i administracija 

Prostor za umetničog direktora i kreativni tim (ukupno 4 zaposlena)

Moguće je da ova prostorna celina ima posaban toalet i mini čajnu kuhinju.

100m2

Servis i tehničke prostorije

U zavisnosti od prostorne dispozicije i kapaciteta prema standardima, projektovane sadržaje opremiti prema standardima i dobrom funkcionsanju prostora (servisi, tolaleti, magacini, itd.) vodeći računa o visokim performansama prostora, kvalitetnom korišćenju i održavanju objekta.

U skladu sa namenom i kapacitetom planiranog objekta, orijentaciono, predvideti i adekvatno pozicionirati prostore za potrebe energetskog i infrastrukturnog opsluživanja objekta. Ovi prostori mogu biti, ukoliko to prostorna dispozicija dozvoljava zajednički i za celinu 2, čime se doprinosi na racionalizaciji prostora.

Sve prostrorne celine opremiti toaletima, mini arhivama, prostorijama za održavanje u skaldu sa standardom i prostornom dispozicijom ali i koncepcijom multfunkcionalnosti.

KOMUNIKACIJE

Komunikacije koncipirati da logično i u duhu koncepta prate programsku šemu. Vetrobrani, stepeništa, eventualne platforme i liftovi treba da omoguće efikasno kretanje i dobru organizaciju i povezanost funkcionalnih celina.

Navedeni kapaciteti pojedinačnih prostora mogu se delimično modifikovati u skladu sa koncepcijom i organizacijom prostora, s tim da se ne naruši ukupan odnos funkcionalnih zona.

Ukupna bruto površina kreativno–inovativnog haba „Ložionica“ (sa eventualnim dodavanjem galerije/etaže) ne treba da pređe bruto  površinu od 4500m2.

 

CELINA 2 | PROGRAMSKA CELINA: POSLOVNI ANEKS

Celina 2 se razvija kao objekat/objekti, odnosno aneks rekonstruisanih ostataka Ložionice. Ovaj aneks je namenjen prvenstveno za potrebe Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

 

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu: 320 zaposlenih (top menadžment (10), srednji menadžemnt (20), niži menadžment (40), zaposleni (250))

NGO kancelarije: 100 zaposlenih.

Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu obavlja stručne poslove koji se odnose na: projektovanje, usklađivanje, razvoj i funkcionisanje sistema elektronske uprave i informacionih sistema i infrastrukture organa državne uprave i službi Vlade; razvoj i primenu standarda u uvođenju informaciono - komunikacionih tehnologija u organima državne uprave i službama Vlade, kao i podršku u primeni informaciono - komunikacionih tehnologija u organima državne uprave i službama Vlade; projektovanje, razvoj, izgradnju, održavanje i unapređenje računarske mreže republičkih organa; poslove za potrebe Centra za bezbednost IKT sistema u republičkim organima (CERT republičkih organa); pružanje usluga projektovanja, razvoja i funkcionisanja internet pristupa, internet servisa i drugih centralizovanih elektronskih servisa; planiranje razvoja i nabavke računarske i komunikacione opreme za potrebe organa državne uprave i službi Vlade; koordinaciju i pružanje podrške za ostvarivanje međunarodne saradnje i poslovanja na globalnom tržištu za digitalne, inovativne i kreativne delatnosti, praćenje i promociju povezivanja javnog i privatnog sektora u oblastima digitalne inovativne kreativne ekonomije kroz Platformu "Srbija stvara", sa ciljem održivog i integrisanog ekonomskog rasta Srbije, kao i druge poslove određene posebnim propisima. Organizaciona struktura IT i eUprave u budućnosi biće strukturirana u 8 sektora sa planiranim datim brojem zaposlenih.

POSLOVNI ANEKS

Ulazni hol

100m2

PRATEĆI PROSTORI ZA RAD ZAPOSLENIH

Amfiteatar 

Amfiteatar planirati za oko 200 ljudi u gledalištu

150m2

Press sala

Multifunkcionalna sala za događaje i različita snimanja

100m2

Prostori za obuke i prezentacije

4 prostora po 40-50m2

200m2

Konferencijske sale manje

4 sale (za do 10 ljudi od oko 25m2 minmum)

100m2

Konferencijske sale veće

2 sale (za do 20 ljudi oko 50m2 minmum)

200m2

 Media room

50m2

Boksevi za individualne poslovne sastanke

Planirati 3-4 boksa za individualne poslovne sasatnke

50m2

Specifični “think tank” prostori

Nekoliko prostora za individualno izdvajanje u cilju kreativnog razmišljanja, mali prostor gde mogu da se izoluju ljudi kojima treba tišina. Moguć je različit tretman ovih prostora, od transparentnih do potpuno izolovanih kada je potreban mir i tišina.

Planirati 3-5 ovakvih prostora

50m2

Prostor za odmor zaposlenih

Dnevna soba za zaposlene, mini teretana, 1 ili 2 kupatila, chilout zona

Ovi prostori mogu biti grupisani ili pojedinačni, u zavisnosti od programsko-prostorne koncepcije.

150m2

Kuhinja za zaposlene

Kuhinju predvideti kao samouslužnu, sa delom za brzu doradu hrane.

50m2

Kafe za zaposlene

sa samoposluživanjem (automati) i delom za prodaju gotove kafe i hrane

50m2

“SRPSKI STATION F”

 

Srpski Station F je poseban sektor Kancelarije za IT i eUpravu, koji razvija i ispituje nove kreativne biznis modele, edukacije i eksperimentalna istraživanja u IT industriji. Potrebno je osmisliti ovaj prostor tako da predstavlja sklop koji je moguće da se prliagodjava razvoju, i da može da primi sledeće sadržaje:

-          Open Data hab – prostor za održavanje radionica, predavanja, “mali hab” koji se tiče otvorenih podataka.

-          Prostor za mini kancelarije velikih IT kompanija (Micfosoft, Oracle itd…) koji bi imali svoje timove

-          “Startup campus” – prostor za okupljanje mladih za podsticanje i razvoj startup-a, podršku novim inovacijama u oblasti IT industrije 

-          IT hab - prostor za studente i srednjoškolce specijalizovanih IT odeljenja, mesto gde mogu da imaju free obuke, networking itd.

-          Prostor za prezentacije i obuke, koji koriste i zaposleni u eUpravi, studente i klijenti.

-          Mentorship offices - prostor za mentorske aktivnosti i edukacije, specijalizacije (dovedemo google, apple, microsoft, amazon da imaju 1na1 sastanke sa mladima, pričaju o svojim servisima, aplikacijama, mentorstva…)

ukupno 6 prostorija x 35m2 = 200m2

200m2

Bašta na krovu – krovna terasa sa kafeom

Deo površine krova objekta u skladu sa tehnološkim mogućnostima i konceptom predloženog rešenja, kao i sa potencijalima lokacije i karakterom okruženja, koncipirati kao reprezentativan otvoreni prostor, namenjen zaposlenima, gostima i publici.

Ukoliko se planira deo baste koji ima javnu funkciju, povezati ga logično sa konunikacijama i prostorima za snabdevanje.

Potrebno je ostvariti dobru vezu i omogućiti pristup ovim prostorima bez mešanja sa zaposlenim.

Prostor krovne terase planirati kao funkcionalnu otvorenu površinu sa adekvatnom količinom zelenih površina i niskog sadnog materijala. Ovaj prostor treba da je koncipiran na način da, na nivou svakodnevnog korišćenja, omogući ugodan ambijent za boravak posetiocima i zaposlenima, kao i periodičnu organizaciju različitih događaja namenjenih većem broju posetilaca - promocija, koktela, proslava, uključujući i kulturne događaje sa manjim scenskim izvođenjima.

Bilo bi afirmativno preispitati i mogućnost postavljanja transformabilne manje letnje scene, alternativnog karaktera.

Pristup krovnoj terasi obezbediti preko komunikacija za publiku dobro povezanih sa javnim prostorom, ali i iz prostora namenjenih aktivnostima i prostorima zaposlenih.

Kafe-bar i restoran:

treba projektovati kao reprezentativni sadržaj namenjen okupljanju u dnevnim i večernjim časovima, adekvatno funkcionalno i vizuelno povezan sa krovnom terasom, čiji bi se deo, u letnjem periodu, koristi kao bašta kafea.

U okviru kafea predvideti prostor za konzumaciju sa 40 sedećih mesta, prostor šanka i kuhinju sa priručnim magacinom.

Restoran planirati za kapacitet od oko 150mesta za sedenje.

Kuhinju predvideti u gabaritu i organizaciji koja omogućava pripremu i usluživanje pića, napitaka i jednostavnih hladnih jela. Kapacitet kuhinje i šanka dimenzionisati za svakodnevno funkcionisanje, ali i da, po potrebi, obezbedi usluživanje posetilaca (bez pripreme hrane) tokom različitih događaja (koktela, proslava i sl.) koji bi se odvijali na prostoru Krovne terase. Snabdevanje kuhinje obezbediti preko tehničkog ulaza bez preklapanja sa komunikacijama koje koristi publika.

Predvideti toalete i garderobe za goste kafea i restorana, kao i salu na krovu sa mogućnosti natkrivanja.

Restoran i kafe, sa pripadajućom kuhinjom i servisom sa oko 150 mesta za sedenje na u zatvornom i otvorenom prostoru, sa garderobom i toaletima.  Sala na krovu sa mogućnosti natkrivanja                                                                       

ukupno oko 700m2

napomena: sve prohodne terase (namenjene za korišćenje), ulaze u ukupnu kvadraturu BRGP-a

Prateći prostori

Prostor za odlaganje stvari zaposlenih, sobe za printing, magacinski prostor (za kancelarijski materijal, arhivu, materijale za čišćenje i održavanje zgrade), toaleti za zaposlene i posetioce.

Tehnički prostori za opsluživanje I tekuće održavanje objekta

Prostor za instalacionu opremu

Prostori za higijensko održavanje objekta

Garderoba pomoćnog osoblja

U skladu sa namenom i kapacitetom planiranog objekta, orijentaciono, predvideti i adekvatno pozicionirati, prostore za potrebe energetskog i infrastrukturnog opsluživanja objekta.

Komunikacije u poslovnom aneksu

Ulaz/ulazi u aneks tj poslovni deo treba da su jasno pozicionirani lako dostupan iz javnog prostora, u skladu sa konceptom predloženog rešenja. Ulazni hol treba da je reprezentativan u skladu sa namenom objekta.

Službeni ulaz namenjen je zaposlenima svih sektora, kao i strankama koje ostvaruju pristup drugim prostorima aneksa. Ulazni hol i službenog ulaz, koncipirati na način da, u funkcionalnom smislu zadovolji potrebe svoje namene.

Tehnički ulaz – sa mogućim kolskim i transportnim pristupom treba da optimalno omogući opsluživanje svih prostora koji mogu zahtevati opremu i inventar koji su većih gabarita.

Vertikalne i horizontalne komunikacije

Komunikacije u okviru objekta organizovati tako da obezbede efikasno kretanje različitih grupa korisnika: zaposlenih, različitih korisnika prostora, publike za različita dešavanja, tehničkog osoblja, servisa, dostave i transporta. Sve prostore komunikacija planirati u odgovarajućim gabaritima, uz logično definisanje sistema veza i kretanja.

Vertikalne i horizontalne komunikacije planirati kao udobne i bezbedne, u skladu sa konceptom i karakterom predloženog rešenja, komunikacije planirati kao racionalne i komforne, u skladu sa propisima.

Celokupno kretanje u okviru objekta koncipirati kao jednostavno i razumljivo kretanje za korisnike i posetioce, as mogućim trazličitim tematizacijama i povezivanjem sa spoljnjim prostorom, kao  efikasno i racionalno kretanje za zaposlene u okviru centra.

U zavisnosti od rešenja, razdvojiti liftove namenjene posetiocima, zaposlenima i teretne liftove.

UKUPNO OKVIRNA BRUTO POVRŠINA ANEKSA   9500 m2                                                                                 

 

Rekapitulacija okvirno planiranih BRGP:

UKUPNO OKVIRNA BRUTO POVRŠINA POSLOVNOG ANEKSA

9.500 m2

UKUPNO MAKSIMALNA BRUTO POVRŠINA KREATIVNO-INOVATIVNOG HABA

4.500 m2

UKUPNO OKVIRNA BRUTO POVRŠINA MULTIFUNKCIONALNOG CENTRA

14.000m2

 

CELINA 3 | PROGRAMSKA CELINA: OTVORENI PROSTOR - OKRETNICA   

Otvoreni plato/trg treba omogući različita korišćenja prostora i to kao:

Koncertni prostor

Multievent prostor: prostor za koncerte, performanse, popup izložbe, sajmove, marketi na otvorenom

Mini amfiteatar za izvođačke sadržaje

POP UP prodavnice / kiosk i izložbeni štandovi - privremeni

Networking proctor - prostor za rad na otvorenom (sa solarnim punjačima) sa mogućnošću natkrivanja

Konceptualna bašta

Skejt rampa / street artist prostor

Prostor za odmor i zabavu

Parkiralište za bicikle

Vodena površina (fontana, prskalice ili slično) sa prostorom okolo za sedenje/relax, joga i japandi style (japanski vrt) ili slično.

Klupe sa punjačima

Mobilna govornica

Servisni punkt sa ATM, mapom grada, aparatom menjačnicom

Društvene igre na otvorenom

Book store na otvorenom kao (“autobuska”) stanica za razmenu knjiga

Prostor za sportske sadržaje, mala teretana na otvorenom, zid za penjanje i slično

Prostor za alternativne umetničke sadržaje

Česma na otvorenom

Letnjikovac

Opciono – Outdoor toaleti (po potrebi za različite događaje)

Piknik zona

Punjači za električne trotinete

Otvoreni postor u zavisnosti od koncepcije treba da sadrži zelenilo i zelene površine koje podržavaju ceo duh prostora.

Celokupan prostor treba da bude pogodan za korišćenje osobama sa posebnim potrebama, sa dobrim pristupom za dostavna i teretna vozila za potrebe instalacije tehnike za manifestacije, kao i da je jednostavan za održavanje, sa kvalitetnim matrijalima i adekvatnim urbanim mobilijarom.

Delovi koji su namenjeni da se boravi duže u njemu da budu u hladu – sa mogućnostima mobilnog natkrivanja (delove prostora planirati sa mogućnošću natkrivanja radi zasenčenja i korišćenja u različitim prilikama)

Napomena: svi ovi prostori treba da funkcionišu kao jedna celina, da imaju specifičnu prepoznatljivu vizuelnu sliku. Insistirati na univerzalnosti prostora i mogućnosti za različite transformacije.

 

CELINA 4 | PROGRAMSKA CELINA: “VODOTORANJ”

Prostor Vodotornja programski treba da čini celinu sa matičnim prostorom haba. Vodotoranj treba da omogući sledeći programski okvir:

Izložbeni prostor

Mogućnost vizuelne  signalizacije i brendiranja multifunkcionalnog centra

Moguće predvideti poziciju za 3d mapiranje spolja / za outdoor prezentaciju sadržaja

 

Otvoreni deo prostora koji je anketni deo konkursa moguće je tretirati na različite načine. Potrebno je predložiti koncepcije koje doprinose celovitosti prostora Okretnica, ložionice i vodotoranja. Moguće je predložiti i značajnije veze ovog prostora sa prostorima i sadržajima otvorenog platoa. Programski je moguće predložiti dodatne otvorene sadržaje koji podržavaju programski karakter multifunkcionalnog centra, pejzažno uređenje koje doprinosi ambijentalnim vrednostima, urbani mobilijar, opremu i osvetljenje prostora, sve zajedno uzimajući u obzir poziciju neposredno uz Mostarsku petlju, biciklističke staze koje će povezivati stari deo grada, Sajam i Adu ciganliju.

Specifičan tretman zelenila, mogućih pejzažnih elemenata, digitalne tehnologije i programske preporuke su otvorene u ovom delu konkursnog obuhvata. Celovitost prostorne i programske koncepcije je prioritet i treba insistirati na objedinjavanju multifunkcionalnog centra.

 

CELINA 5 | PROGRAMSKA CELINA: PRISTUPI I ULAZI U KOMPLEKS. PARKIRANJE I PODZEMNA GARAŽA

Pešački pristup parceli i objektima moguće je ostvariti i iz Savske ulice, kao i novoplaniranih ulica  SAO 11 i SAO 6, kao  i pristupa iz podzemne metro stanice “Gazela”.

Kolske pristupe parceli moguće je ostvariti iz ulice SAO 11 (nobvoplanirana ulica kojom će konkursna lokacija biti direktno povezana sa Mostarskom petljom) i ulice SAO 6. Kretanja dostavnih i teretnih vozila treba da bude u skladu sa planiranim pristupom garaži za putnička vozila, na način da jedan drugog što manje ometaju.

Biciklistički pristupi biće značajan aspekt snabdevanja lokacije.

Metro stanica Gazela u najvećoj meri će doprineti brzom i efikasnom pristupu lokaciji.

Podzemna garaža

Garaža za putnička vozila predviđena je kao parking prostor za posetioce/publiku i zaposlene.

Prema nacrtu izmena Prostornog plana potrebno je u okviru podzemne garaže obezbediti 150 parking mesta, međutim, imajući u vidu planirane kapacitete i u skladu sa projektovanim prostorima, preporuka je  da se u podzemnoj garaži obezbedi što više parking mesta i to minimum 200 parking mesta za zaposlene i posetioce. Prostorni plan omogućava i površinsko parkiranje, i u tom smislu moguće je predvideti i parkiranje površinski, ali je neophodno   potreban broj parking mesta prema programskim okvirima od min 200 mesta u celosti smestiti u garažu. Potrebno je proveriti potreban kapacitet parkiranja u odnosu na program kao i da je preporuka da se površinsko parkiranje tretira dopunski, kao poželjno za kraća zadržavanja.

Pristup podzemnoj garaži planirati iz ulice SAO11 i/ili ulice SAO6 preko kolsko-pešačke površine. Garažu planirati kao potpuno ukopan deo objekta sa jednim podzemnim nivom. Nije dozvoljena podzemna garaža ispod objekta Ložionice i ispod dela nekadašnje okretnice sa mostom. Osim toga, prilikom koncipiranja garaže voditi računa o definisanoj zoni zauzeća za Metro stanicu i budući podzemi prolaz iz metro stanice. Imajući u vidu veličinu garaže potrebno je obezbediti dovoljan i po praviniku obavezujući broj ulaza i izlaza iz garaže. Ukoliko je moguće i adekvatno konceptu, deo tehničkih prostora i prostora za održavanje predvideti u okviru podzemene garaže. Voditi računa o svim sistemima održavanja, sigurnosti i direktnih veza (toplih i hladnih) sa prostorima multifunkcionalnog centra.

Podzemana garaža u svemu treba da zadovolji propise predviđene Pravilnikom o tehničkim zahtevima za zažtitu garaža za putničke automobile od požara i eksplozija. Posebno voditi računa o tipologiji garaže, veličini (srednja ili velika garaža) i u tom smislu obezbediti potreban broj ulaza i izlaza.

Od ukupnog broja parking mesta obezbediti minimalno 5% parking mesta za osobe sa invaliditetom propisanih dimenzija (za upravna 3,7m x 4,8m odnosno 5,9m x 5.0 m za dva spojena PM). Iako su dimenzije standardnih parking mesta 2,3x4,8m preporuka je da se u skladu sa trendom povećanja dimenzija automobila projektuju parking mesta minimalnih dimenzija 2,5x5m. Takođe je potrbo predvideti mesta za punjenje električnih automobila.

Pozicije ulaza/izlaza u garažu predvideti na način da su kretanja vozila (uključujući i dostavna i transportna vozila) i pešačka kretanja međusobno usklađena.

Tehnički pristup opslužuje različite potrebe svakodnevnog funkcionisanja centra, eventualno transport prateće opreme za različite događaje u Kreativno-inovativnom multifunkcionalnom centru. Kretanja dostavnih i teretnih vozila treba da budu u skladu sa planiranim pristupom garaži za putnička vozila, na način da jedan drugog što manje ometaju.

Pozicije ulaza koncipirati tako da najbolje koorespondiraju sa celim prostornim ansamblom, da je sagledljivost pristupa/ulaza dobra, da su jasno pozicionirana ključna mesta i pozicije kojima se snabdeva ceo Kreativno-inovativni multifunkcionalni centar.

Ulazne zone namenjene publici, korisnicima i zaposlenima treba da su logično strukturirane, koncipirane adekvatno nameni, vizuelnih i ambijentalnih karakteristika u skladu sa težnjom afirmacije ustanove kao fleksibilne, komunikativne, otvorene institucije i uz poštovanje karaktera i kvaliteta okruženja.

Jasna koncepcija komunikacija je izuzetno važna u ovakvom hibridnom tipu prostora koji se tretiraju krajnje fleksibilno.

Posebne programski uslovi, programske preporuke i smernice

Kreativno-inovativni multifunkcionalni centar „Ložionica“ treba da funkcioniše u skladu sa programskim celinama i potrebama namene, tako da prostorno-programski omogući nezavisno funkcionisanje kreativnog haba i poslovnog aneksa, ali i da po potrebi u skladu sa funkcijama, daje mogućnost povezivanja i integracije funkcija. To znači da se za potrebe poslovnog aneksa mogu koristiti prostori krativno-inovativnog haba, kao i da se funkcije haba i aneksa, programski mogu povezivati.

Veliki broj planiranih aktivnosti u multifunkcionalnom centru ima u sebi karakter promenljivosti pa u tom smislu osnova preporuka je pažljivo strukturiranje prostora koje će omogućiti njihovu fleksibilnost, mogućnost umrežavanja i formiranja manjih ili većih funkcionalnih celina. Adekvatna unutrašnja organizacija treba da je podržana jasnim i logičnim komunikacijama i otvorenim površinama, koje i tematski treba da podrže funkcionalne celine.

Od učesnika se očekuje da u skladu sa savremenim trendovima i specifičnostima vezanim za kreativne industrije ukupan karakter prostora i programska šema budu primerani duhu i specifičnosti ovakvog kompleksnog centra.