Konkursni obuhvat definisan je u dve prostorne celine, odnosno zone:

Zona 1: obuhvata lokaciju stare Okretnice, na uglu izmedju Savske ulice i Mostarske petlje i postojeće ostatke objekta Ložionice, i to sledeće katastarske parcele: 1605/1 (zgrada Ložionice), 1508/394,1508/250 1508/249, 1508/248, 1508/243, 1607/1, 1606, 1604, KO Savski venac, ukupne površine 22.627m2.

Zona 2: obuhvata deo katastarske parcele 1508/354 na kojoj se nalazi Vodotoranj u površini od 8971,44m2.

sl 37

Slika 37. Dve zone konkursnog obuhvata: Vodotoranj pripada delu parcele 1508/354 na kojoj se nalazi Mostarska petlja, a čiji je deo obeležen na mapi u obuhvatu konkursa kao anketni

Imajući u vidu da je novoplaniranom saobrćajnicom SAO 11 prostorno odvojen objekat Vodotornja od matičnog kompleksa, konkursnom je obuhvaćen značajan deo parcele 1508/354 anketno, tj. kao provera prostornih potencijala za uspostavljanje vizuelnog, funkcionalnog i programskog integrisanja sa matičnim  Kulturno-inovativnim multifunkcionalnim centrom.

Prostornim planom područja posebne namene uređenja dela priobalja grada Beograda - područje priobalja reke Save za projekat "Beograd na vodi" planirane saobraćajnice SAO 11 i SAO 12 omogućavaju pristup predmetnoj zoni iz postojećeg čvora "Mostar". Ove saobraćajnice sekundarne mreže su planirane kao jednosmerne i sa profilom koji sadrži kolovoz od 7 m, jednostrane trotoare od 2 m, odnosno 3 m i jednostrane bankine od 1m prema stubovima mosta "Gazela". Prilikom realizacije pomenutih saobraćajnica i drugih saobraćajnih sadržaja Planom je definisano da je potrebno izvršiti propisanu zaštitu stubova mosta "Gazela".

Zona 1

Parcela

Namena

Površina m2

1605/1

Zgrada

3.619

1605/1

Zemljište

973

1508/320%

Zemljište

16.974

1508/250

Zemljište

146

1508/249

Zemljište

150

1508/248

Zgrada

12

1508/243

Zemljište

112

1607/1

Zemljište

589

1606

Zemljište

37

1604

Zemljište

15

UKUPNO

Zona 1

22.627

 

Zona 2 – deo parcele 1508/354

Parcela

Namena

Površina m2

1508/354

Zemljište - Ukupna površina parcele

76.848

 

Vodotoranj

73

 

Deo parcele 1508/354 - ukupna površina anketnog konkursnog obuhvata (sa Vodotornjem)

8.971

UKUPNO

Zona 2

8.971

 

Predmet konkursa podrazumeva dve zone obuhvata: Zona 1 na kojoj je planiran Kreativno-inovativni multifunkcionalni centar koji uključuje rekonstrukciju objekta Ložionice i otvorenog prostora nekadašnje Okretnice, kao i izgradnju poslovnog aneksa, i Zona 2 kao lokacija anketnog prostorno-programskog rešenja sadržaja kulture vezanog za objekat Vodotornja. Obe zone čine jednu vizuelnu i programsku celinu pa obuhvat konkursa treba tretirati integralno.

sl 38

Slika 38. Dve zone konkursnog obuhvata: Zona 1 (prostor Ložionice i okretnice) i Zona 2, čiji je obuhvat dat anketno

Poštujući činjenicu da je ovo veoma vredan gradski prostor u kulturno-istorijskom smislu, a zatim i u smislu samog konteksta lokacije, neposrednog okruženja, značaja objekata u blizini, ali i širem sagledivom okruženju, sve intervencije treba pažljivo analizirati u cilju dobijanja što kvalitetnijeg rešenja koje bi unapredilo likovne i funkcionalne karakteristike ambijenta. Konkursno rešenje treba da afirmiše savremene tendencije u arhitekturi, oblikovanju i uređenju javnih gradskih objekata i prostora.

Izuzetno je važno razmotriti položaj lokacije u odnosu na druge prostorne kulturno-istorijske celine, a posebno njeno mesto u vizurama grada, i sa beogradske i novobeogradske strane. Značajan element predmetne lokacije predstavlja i njen potencijal u smislu kontakta sa rekom Savom, pružanja vizura ka neposrednom okruženju, reci i Novom Beogradu. Osim toga, neophodno je sagledati kvalitete koje nudi specifična pozicija i volumetrija Vodotornja.

Predmet konkursa je idejno rešenje Kreativno-inovativnog multifunkcionalnog centra „Ložionica“  i to:

U okviru zone 1: zaštita i očuvanje objekta Ložionice u postojećem gabaritu i volumenu kroz promenu namene,  sa pratećim aneksom  - objektom ili objektima koji predstavljaju programsku podršku objektu Ložionce koji se rekonstruiše i otvoreni prostor koji integriše sve prostorne podceline.

U okviru zone 2: planirati otvoreni prostor kao pripadajući deo Vodotornju, ali i koncepcijski zoni 1, čime bi se uspostavila vizuelna i programska povezanost zone 1 i zone 2 u jedinstvenu celinu. Zona 2 je data anketno sa maksimalnim obuhvatom, sa ciljem da se održi konsekvetnost i celovitost koncepcije kulturno-istorijskog nasleđa Okretnice, ložionice i vodotornja.