Uslovi za učešće na konkursu

Pravo učešća na konkursu, u skladu sa čl. 28. Pravilnika o načinu i postupku za raspisivanje i

sprovođenje urbanističko-arhitektonskog konkursa („Službeni glasnik RS“, broj 31/2015), imaju fizička lica sa stečenom visokom stručnom spremom iz oblasti arhitekture bez obzira na njihovu teritorijalnu pripadnost i njihove lične osobine ili pravna lica koja imenuju lice sa stečenom visokom stručnom spremom iz oblasti arhitekture.

Učesnici konkursa imaju slobodu da u svoje timove, uključe stručnjake iz drugih struka koji bi svojim stručnim stavovima i znanjima doprineli unapređenju konkursnih rešenja, kao i studente. Učesnik na konkursu ne može biti lice koje je neposredno angažovano na pripremi i sprovođenju Konkursa, odnosno ukoliko je u srodstvu ili neposredno sarađuje sa istim, kao ni lice koje je u upravi ili je zaposleno kod organa koji raspisuje Konkurs.

Obavezni uslovi za učešće na konkursu:

 • Konkursni rad mora biti dostavljen na vreme i na način utvrđen raspisom konkursa.
 • Konkursni rad mora biti izrađen na način tehničko-oblikovne obrade i sadržati sve delove određene raspisom konkursa


Uslovi za sprovođenje konkursa

Konkurs se raspisuje u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku za raspisivanje i sprovođenje urbanističko-arhitektonskog konkursa ("Službeni glasnik RS" br. 31/2015).

Svaki učesnik konkursa koji je preuzeo konkursnu dokumentaciju stiče pravo učešća na konkursu.

Predajom rada svaki učesnik prihvata propozicije ovog konkursa.


Sadržaj konkursnog elaborata

Učesnici su obavezni da konkursni rad predaju u elektronskoj formi, a detaljna uputstva za imenovanje dokumenata i način označavanja konkursnih priloga, data su u poglavlju 9.4. Svi fajlovi se predaju u pdf formatu, a tekstualni prilozi sveske i u doc formatu u cilju efikasnije publikacije.

Sadržaj konkursnog rada obuhvata:

 1. Svesku sa tekstualnim obrazloženjem i grafičkim prilozima
 2. Grafičke priloge 2D
 3. Grafičke priloge 3D
 4. 3D animaciju
 5. Materijal za elektronsku izložbu

Konkursni rad i svi prilozi koji se podnose uz konkursni rad moraju biti sastavljeni na srpskom jeziku.

U okviru tekstualnog obrazloženja (sveska) rada svaki učesnik je u obavezi da dostavi i kratko tekstualno obrazloženje rada do 500 karaktera na engleskom jeziku u cilju međunarodne publikacije svih konkursnih radova.


Svi učesnici su obavezni da u okviru konkursnog elaborata dostave sledeću dokumentaciju:

Sveska sa tekstualnim obrazloženjem i grafičkim prilozima

u .pdf formatu, dimenzija 42x29.7cm (A3, horizontalno orijentisanih stranica (i), sa ilustracijama u rezoluciji 150 PPI. Sveska treba da sadrži:

 • Opis i obrazloženje rešenja

Obrazloženje treba da bude pregledno struktuirano i pripremljeno prema traženim ciljevima i kriterijumima koje sadrži Program

 • Sve grafičke priloge svedene na A3 format.
 • Tabelarni prikaz ostvarenih površina sa rekapitulacijom po prostorno-programskim celinama, kao i rekapitulaciju urbanističkih parametara
 • Popunjena tabela br.1 (data u prilozima): Tabela 1 Procena investicione vrednosti
 • Grafički prilozi koji najbolje objašnjavaju konkursno rešenje

Grafički prilozi

Zona 1 i Zona 2

 • Konkursno područje u kontekstu šireg okruženja R=1:1000
 • Konkursno područje u kontekstu neposrednog okruženja (situacioni plan sa osnovom krova) R=1:500
 • Situacioni plan - parter R=1:500
 • Izgled iz Savske ulice, integralno R=1:500
 • 3D prikazi rešenja iz zadatih pravaca (fotografije za montaže date u Prilogu konkursne dokumentacije: folder II GRAFIČKE DIGITALNE PODLOGE: „06 Ortofoto sa granicama konkursnog podrucja i pozicijama zadatih pravaca za montaze“ – na fotografijama je potrebno simulirati volumene (mase) susednih objekata date u gabaritima u fajlu: „Situacija_neposredno okruženje volumeni“
 • 3D prikazi po izboru učesnika konkursa

Zona 1

 • Situacioni plan krova sa regulacionim i nivelacionim elementima 1:333.33
 • Situacioni plan prizemlja sa parternim uređenjem 1:333.33
 • Sve osnove R=1:250
 • Karakteristični preseci R=1:250
 • Svi izgledi R=1:250
 • 3D prikazi enterijera i eksterijera, minimum po 1 prilog

Zona 2

Imajući u vidu da je zona 2 data anketno, spisak priloga koji je dat je obavezujući, a u zavisnosti od predloženog rešenja autori mogu dati i druge priloge koji objašnjavaju koncept rešenja ove zone

Obavezujući prilozi:

 • Situacioni plan krova sa regulacionim i nivelacionim elementima R=1:500 / 1:333.33
 • Situacioni plan prizemlja neposredno uz Vodotoranj sa parternim uređenjem R=1:250
 • Osnova/ osnove koje prikazuju eventualne prostorne intervencije u skladu sa predloženom funkcijom R=1:250 / 1:333.3 / R=1:500
 • Karakteristični preseci kroz Vodotoranj sa pripadajućim delom partera R=1:250
 • 3D prikazi enterijera i ekterijera, minimum po 1 prilog

Grafički prilozi – 2D prikazi, grafički prilozi – 3D prikazi predaju se kao fajlovi u .pdf formatu dimenzija 42x29.7cm (A3), horizontalno orijentisani (landscape), u rezoluciji 150 PPI

Materijal za elektronsku izložbu

u .jpg formatu, ukupno 5 priloga, 2000px-širine-horizontalno orijentisanih u RGB sistemu, u rezoluciji 150 PPI.  Na svakom prilogu treba napisati šifru rada. Ovi prilozi takođe moraju biti anonimni sa jedinstvenom šifrom, definisanom u poglavlju 9.4. 

Svi gore navedeni elementi i prilozi konkursnog elaborata, tekstualni i grafički prilozi navedenog sadržaja, predstavljaju obavezne delove konkursnog rada. Radovi koji ne sadrže gore navedene i zahtevane elemente i priloge neće biti razmatrani.

 • Ostali grafički prilozi – po nahođenju


Način tehničko-oblikovne obrade konkursnog rada

Svi grafički prilozi, svaki list u svesci i plakati moraju biti označeni sa jedinstvenom šifrom u gornjem desnom uglu svakog lista (Arial font, Bold, veličine 50pt za grafičke priloge, odnosno 24pt za svesku). Jedinstvena šifra se obavezno sastoji od dva slova i pet arapskih brojeva, koje bira autor. Listovi treba da budu označeni rednim brojevima u donjem desnom uglu. Font tekstova u svesci je Arial, veličine 11pt. Jezik konkursa je srpski (latinica).

Konkursni rad se predaje:

- u zapakovanom/komprimovanom folderu (elektronski .zip, ne veći od 25 MB), isključivo nazvanim izabranom šifrom od pet arapskih brojeva i dva slova (npr: AB12345). Ukoliko je sadržaj konkursnog rada veći od 25MB, formirati i drugi zapakovan folder, koji je neophodno imenovati rednim brojem u nastavku izabrane šifre, i tada se zipovani folder nazivaju, npr: AB12345_1 i AB12345_2.

Zapakovan/i („zipovan“) folder/i, ne veći od 25 MB, treba da sadrže/i:

 • Svesku sa tekstualnim obrazloženjem i grafičkim prilozima, dimenzija 42x29.7cm (A3), definisanu u poglavlju 9.3 pod 1. u .pdf formatu
 • Grafičke priloge, definisane u poglavlju 9.3. pod 2., u .pdf formatu
 • Materijal za elektronsku izložbu, definisan u poglavlju 9.3. pod 3., u .jpg format

- Poseban zapakovan („zipovan“) folder, ne veći od 25 MB, dostavlja se odvojeno sa oznakom izabrane šifre uz dodatak reči ''animacija'' (npr. „AB12345_animacija“) i treba da sadrži:

 • 3D ANIMACIJU u trajanju do 1 minuta

Učesnik konkursa predaje konkursni rad elektronski na link: https://konkurs-lozionica.rs

Krajnji rok za podnošenje konkursnih radova je 29.10.2021. godine do 23:59 časova (GMT +1).

Konkursni rad koga raspisivač nije primio u roku određenom za podnošenje konkursnih radova, odnosno koji je primljen po isteku dana i sata do kojeg se konkursni radovi mogu podnositi, smatraće se neblagovremenim i neće biti razmatran. Svakom učesniku dozvoljava se predaja samo jednog konkursnog rada bez varijantnih rešenja. Po isteku roka za podnošenje konkursnih radova, učesnik konkursa ne može da povuče niti da menja svoj konkursni rad.

Tehničko oblikovna obrada konkursnog elaborata prema navedenom opisu i zahtevu i dimenziji

je obavezni sadržaj konkursnog rada. Radovi koji ne sadrže gore navedene i zahtevane elemente i priloge neće biti razmatrani.

Autorska koverta - Sadržaj izjave konkurenata

Uz elektronsku predaju konkursnog rada, učesnik je obavezan poštom poslati zapečaćenu neprozirnu kovertu koja nosi naznaku „AUTOR“ i koja je na poleđini označena izabranom šifrom rada od dva slova i pet arapskih brojeva, font Arial, Bold, 24pt. Koverta se šalje na adresu: Udruženje arhitekata Srbije, Kneza Miloša 7a/III, 11 000 Beograd, Republika Srbija. Na koverti ne sme pisati ime autora, da se ne bi narušila anonimnost.

U koverti treba da se nalazi:

 • Tekstualni dokument u A4 formatu koji sadrži:
 • Korišćenu izabranu šifru od pet arapskih brojeva i dva slova;
 • Ime/imena autora sa potpisima;
 • Izjava o prihvatanju uslova konkursa;
 • Ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje (može i ne mora biti jedan od autora);
 • Elektronsku adresu za dostavljanje odluke žirija;
 • Adresu i kontakt telefon;
 • Izjavu u kojoj se autor ili autorski tim izjašnjava o tome da li želi da se na javnoj izložbi rad izloži pod šifrom (anonimno) ili pod imenom autora;
 • Izjavu u kojoj se autor ili autorski tim izjašnjava o načinu raspodele nagrade u procentima, sa podacima i instrukcijama za uplatu za sva navedena lica;
 • Odštampan jedan plakat za elektronsku izložbu sveden na dimenziju 29.7x 21cm (A4), horizontalno orjentisan (bilo koji od 5 plakata za el- izložbu, sveden na A4)

Krajnji rok za slanje koverte je 29.10.2021. godine do 23:59 časova (GMT +1).

Osiguravanje anonimnosti prilikom slanja koverte „AUTOR“ putem pošte, moguće je ostvariti:

- slanjem običnom poštom bez povratnice sa odgovarajućim brojem poštanskih markica (zavisno od zemlje pošiljaoca);

- otvaranjem poštanskog pretinca za prijem povratnice;

- slanjem putem usluge brze pošte (DHL, Fed Ex,…) sa napomenom za anonimno slanje (koverta „AUTOR“ unutar koverte za slanje, na kojoj nema naznake šifre AUTORA).

Konkursni rokovi

 

 • Početak konkursnog roka/ datum oglašavanja 10.08.2021.

Konkursna dokumentacija preuzima se besplatno sa veb stranice Udruženja Arhitekata Srbije: www.u-a-s.rs ili sa linka: https://konkurs-lozionica.rs

 • Pitanja u vezi konkursa učesnici mogu postaviti do 06.09.2021.

Pitanja i zahtevi za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima dostavljaju se isključivo preko zvanične internet stranice: https://konkurs-lozionica.rs

Odgovori žirija na postavljena pitanja, isključivo samo na pitanja u vezi sa raspisom i programom konkursa, objaviće se na zvaničnoj internet stranici Konkursa u roku od sedam dana.

 • Krajnji rok za podnošenje konkursnih radova je 29.10.2021. godine do 23:59 časova (GMT +1).
 • Objavljivanje rezultata konkursa je do 15.11.2021. godine do 23:59 časova (GMT +1).

Rezultati će biti objavljeni na internet strani Udruženja Arhitekata Srbije: www.u-a-s.rs i na https://konkurs-lozionica.rs

 • Nagrađeni i nenagrađeni radovi, u elektronskom formatu biće postavljeni na internet strani Udruženja arhitekata Srbije u-a-s.rs i na https://konkurs-lozionica.rs u roku od 30 dana od dana objavljivanja rezultata Konkursa. Uz sve radove biće objavljeni osnovni podaci (šifra rada, nagrada, ime(na) autora ukoliko drugačije nije naznačeno u prijavi za Konkurs.

Vrsta i visina nagrada

Ukoliko do utvrđenog roka pristigne najmanje 10 radova  i ukoliko isti zadovoljavaju propozicije

konkursa dodeliće se sledeće nagrade u ukupnom iznosu neto nagradnog fonda od 56.000 USD

prema sledećoj raspodeli:

 • Prva nagrada 28.000 USD
 • Druga nagrada 14.000 USD
 • Treća nagrada 7.000 USD
 • Dva otkupa od po 3.500 USD

* Napomena: nagrade i otkupi u neto iznosu se isplaćuju po kursu USD -UN Operational Rates of Exchange ili skraćeno UNORE kurs.

Žiri će raspodelu nagrada izvršiti u svemu prema odredbama Pravilnika, sa mogućnošću i drugačije raspodele nagrada u okviru predviđenog nagradnog fonda.

Naručilac se obavezuje da će isplatu za izabrane i nagrađene konkursne radovi izvršiti prema odluci žirija, a u skladu sa Konkursnom dokumentacijom - raspisom u roku od 45 dana od dana potvrđivanja Odluke žirija od strane Naručioca.

Sastav žirija

Predsednik žirija:

Profesor Goran Vojvodić, dipl. inž. arh., predstavnik Udruženja arhitekata Srbije

Članovi žirija:

Ana Ilić, dipl. pravnik, viša savetnica predsednice vlade RS za kreativne industrije i turizam, predstavnik Naručioca

Jovan Mitrović, dipl. inž. arh., predstavnik Naručioca

Profesor Saša Begović, dipl. inž. arh., predstavnik Udruženja arhitekata Srbije

Docent dr Snežana Vesnić, dipl. inž. arh., predstavnik Udruženja arhitekata Srbije

Izvestioci:

 • Docent dr Maja Dragišić, dipl. inž. arh.
 • Sonja Dedić, dipl. inž. arh.

Sekretarijat žirija:

Udruženje Arhitekata Srbije

 

Završne odredbe

 • Autor konkursnog rada je učesnik koji je izradio konkursni rad i time pod svojim imenom
  objavio autorsko delo činom predaje na konkurs. Autorski tim čine potpisnici konkursnog rada, koautori, i time nosioci svih zajedničkih autorskih prava. Autorska prava Učesnika definisana su u skladu sa zakonom kojim se uređuju autorska i druga srodna prava.
 • Predajom konkursnog rada autori (autorski tim) ustupa prenos svih imovinskih prava autora
  Naručiocu ukoliko je predmetni rad nagrađen ili otkupljen.
 • Nagrađeni i otkupljeni radovi mogu se koristiti u celini ili u delovima i kroz izradu planske i tehničke dokumentacije biće prilagođeni situaciji na terenu, odnosno prostornim i tehničkim mogućnostima i ograničenjima.
 • Naručilac nema obavezu angažovanja autora kao vršioca izrade planske i tehničke dokumentacije.
 • Naručilac će tokom dalje razrade projekta konsultovati autore nagrađenih i/ili otkupljenih radova, čiji radovi su odabrani za dalju razradu, a autori će pružati konsultantske usluge u potrebnoj meri. Svaku eventualnu saradnju strane će regulisati posebnim ugovorom.
 • Autori zadržavaju pravo na publikovanje svojih radova.
 • Naručilac ima prava da koristi sve pristigle radove, da ih publikuje i promoviše rezultate konkursa.